Menu Hledat

Všeobecné nákupní podmínky

1. Objednávka

1.1 Pro všechny objednávky vydané společnosti TMW a.s. platí výlučně tyto nákupní podmínky. Jakoukoliv odchylku od nákupních podmínek lze provést pouze v objednávce nebo písemnou dohodou zúčastněných stran. Obchodní podmínky prodávajícího se na tuto objednávku neuplatní. Odmítnutí těchto nákupních podmínek prodávajícím činí objednávku TMW a.s. neplatnou.

1.2 Objednávka TMW a.s. je závazná pouze, pokud je zaslána prodávajícímu písemně (tj. písemně, faxem, e-mailem nebo EDI).

1.3 Objednávka musí být prodávajícím písemně potvrzena TMW a.s. do 3 dnů od data doručení, jinak se objednávka považuje za přijatou a odsouhlasenou z hlediska dodacího termínu i cen.

1.4 Změny v objednávce učiněné prodávajícím jsou platné pouze, pokud jsou písemně potvrzeny TMW a.s.

2. Dodací podmínky

2.1 Prodávající dodá zboží v termínu dodání nebo v dodací lhůtě na místo dodání uvedené v objednávce. Dodací lhůta běží od data vyhotovení objednávky. Zboží bude dodáno v pracovní den od 6:30 do 14:30 hod., pokud není dohodnuto jinak.Částečné plnění je možné se souhlasem TMW a.s. na náklady prodávajícího.

2.3 Předčasné plnění je možné pouze se souhlasem TMW a.s. Všechny právní důsledky se v každém případě řídí dohodnutým termínem.

2.4 Zboží i způsob jeho dodání musí odpovídat všeobecným i zvláštním zákonům a nařízením platných v České republice, např. o ochraně pracovníků, o ochraně životního prostředí a v oblasti bezpečnostní techniky zejména elektrotechnickým bezpečnostním předpisům, ČSN a DIN, stejně jako evropským normám (EN). Zejména je nutné vždy dodat poslední platnou technickou verzi. Prodávající se zavazuje, že bude též dodržovat předpisy pro přepravu nebezpečného zboží a o nebezpečných odpadech, jakož i zvláštní předpisy a podmínky skladování a provozu takového zboží, a že bude TMW a.s. o těchto skutečnostech včas informovat.

2.5 Prodávající zabalí, označí a opatří zboží pro přepravu obvyklým způsobem a v souladu s právními předpisy České republiky.

2.6 Prodávající připojí k dodávce dodací list se všemi údaji z objednávky, jakými jsou číslo objednávky, položky objednávky, čísla jednotlivých dílů, přesné označení zboží a v případě dodávek ze zemí mimo Evropskou Unii uvede číslo celního sazebníku pro zboží.

2.7 Předpisy a návody k obsluze musí být předloženy v českém jazyce.

3. Cena zboží, platební podmínky

3.1 Cena je stanovena jako pevná včetně všech nákladů bez DPH při platbě 30 dnů od obdržení faktury, pokud není dohodnuto jinak.

3.2 Faktura musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti pro daňový doklad, číslo objednávky, všechny údaje o zboží v položkách dle objednávky (množství, počet kusů, případně váha) s uvedením jednotkové ceny a celkovou cenu zboží v plné výši, jinak je TMW a.s. oprávněn fakturu vrátit. Prodávající zašle fakturu elektronicky na adresu TMW a.s. uvedenou v objednávce.

Všeobecné nákupní podmínky:

4. Vady zboží, záruka za jakost

4.1 Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží, deklaruje použití pouze vhodných materiálů.

4.2 TMW a.s. je oprávněn reklamovat vady zboží kdykoli během záruční doby a má na výběr volbu nároku vyplývajícího z vady zboží.

4.3 Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá právních vad. V případě porušení cizích práv v souvislosti s objednaným zbožím, je prodávající povinen učinit vše nezbytné, aby TMW a.s. nebyl právně postižen, ani neutrpěl škodu. Případnou škodu v této souvislosti, včetně případných právních výloh uhradí prodávající.

4.4 Záruční doba začíná běžet převzetím zboží TMW a.s. Po odstranění reklamovaných vad začíná na reklamované vady běžet nová záruční doba. Existuje-li mezi stranami spor, zda se jedná o záruční vadu, zavazuje se prodávající odstranit existující vady na vlastní náklady, až do doby vysvětlení otázky, zda se jedná o záruční vadu.

5. Smluvní pokuty, ukončení smlouvy

5.1 Pokud bude prodávající v prodlení s plněním smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která se hradí samostatně a nezávisle na smluvní pokutě.

5.2 Prodávající je povinen učinit veškerá opatření k zamezení vzniku škody a písemně informovat TMW a.s. o případném hrozícím nebezpečí, v opačném případě plně zodpovídá za škody, které kupujícímu přímo či nepřímo vzniknou v souvislosti se zbožím a jeho použitím.

6. Výhrada vlastnického práva, převod

6.1 Všechny dodávky prodávajícího musí být provedeny bez výhrady vlastnického práva nebo práv třetích osob.

6.2 Prodávající nesmí bez výslovného souhlasu TMW a.s. převádět svá smluvní práva a povinnosti na třetí osoby.

7. Všeobecná ustanovení

7.1 Prodávající je povinen oznámit neprodleně změnu adresy písemně, doporučeným dopisem. Až do okamžiku oznámení nové adresy platí prohlášení zaslaná na starou adresu za doručená.

7.2 Stane-li se jedno ustanovení této smlouvy neúčinným nebo bude-li smlouva neúplná, zůstává tím ostatní obsah nedotčen. Neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které se právně a účinně nejvíce blíží smyslu a účelu neúčinného ustanovení.

7.3 Veškeré spory vzniklé na základě tohoto smluvního vztahu, budou rozhodovány u věcně a místně příslušného soudu TMW a.s.

7.4 Tyto Všeobecné nákupní podmínky se přiměřeně vztahují i na právní vztahy, které se řídí úpravou, platnou pro smlouvu o dílo (§ 536 až 565 obchodního zákoníku).

7.5 Tento smluvní vztah se řídí výlučně právem České republiky.

Vydáno ve Dvoře Králové nad Labem

Dne 2. 1. 2019

Logo EU

Společnost TMW, a.s. realizuje projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.